ITEM 1   ITEM 2   ITEM 3   ITEM 4   ITEM 5   ITEM 6   ITEM 7   ITEM 8   HD TƯỚNG ĐỎ   HD   HD VIDEO
1. 8104 : Trận 7
2. Loại 8 : Exp